Business Start Up Course for Entrepreneur

Business Start Up Course for Entrepreneur

หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ และพร้อมจะลงมือทำ ให้เติบโตในตลาดอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมีศักยภาพเทียบเท่านักธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ เข้าใจธุรกิจ และสามารถการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น เอาชนะทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้น จนเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจ คือ ก้าวแห่งความสำเร็จและยั่งยืน

 • DECIDING ON A BUSINESS 15 hrs. : ก้าวแรกของการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการเลือกธุรกิจอย่างมั่นคง การตัดสินใจเลือกเส้นทางธุรกิจที่เหมาะกับตัวคุณเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้คุณมีความมั่นใจและสามารถประสบความสำเร็จได้จากความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในเส้นทางนั้น ๆ ได้อย่างมั่นคง
  • Self –analysis and finding market
  • Demand & supply analysis
  • Competitive advantage / analysis
  • Capital requirements
  • Analyzing successful & failure case studies

   

 • BEFORE YOU START 30 hrs. : หลังการทำวิเคราะห์ร้านของตัวเองแล้วนั้น ก้าวต่อของการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คือ การเริ่มทำธุรกิจอย่างมีระบบการวางแผนที่ดีนำไปสู่การควบคุมและบริหารอย่างมีระบบจนบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและส่งผลให้ได้รับผลประกอบการที่น่าพอใจสำหรับเจ้าของกิจการ
  • Marketing Plan&Branding
  • Writing a profitable Financial plan
   – Organization & Management Plan
   – Financial feasibility analysis & Funding Request
   – Preparing a sales forecast;
   – Estimating start-up and working capital requirements
   – Estimating profitability

   

 • SMOOTH OPERATION 15 hrs. :ก้าวที่สามของการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คือ การบริหารและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนการบริหารธุรกิจให้ราบรื่น ต้องคำนึงถึงการบริหารระหว่างการดำเนินงาน  เพื่อให้ทราบถึงระบบ และสามารถตรวจสอบปัญหาได้
  • Accounting and cash flow
  • Human Resource Management / Managing employees
  • Product / Service Line
  • Flow Chart and how to develop operation
  • Leadership skill

 

Business   class

Schedule

CLASS START DATE
Business  Start up  Course Sat 5 July
Fashion Marketing & Merchandising Sat 2 Aug
Digital Marketing Sat 23 Aug
Luxury Brand Management Sun 7 Sep
Design Management Sat 27 Sep
Fashion Marketing & Merchandising Sat 18 Oct